Regional sports Officers's phone number list

Name of Officer/DesignationCurrent PostingCode numberOffice numberResident numberMobile number
Shri Chandra Mouli Pandey Varanasi 0542 2221378   9415321036
Shri Arunendra Kumar Pandey Gorakhpur       9935197197
Shri. Ajay Kumar Sethi Kanpur     9410244955 8869068607
Shri. Vijay Kumar Devipatn,Gonda     9415967075 9307329498
Shri. Raj Prakash Singh Faizabad 05278 245120   9450223458
Smt. Mudrika Pathak Azamgarh     09650680022 9891092193
Shri. Jitendra Yadav Lucknow 0522 2623885   9456807707
Shri. Aley Haider Meerut 0121 2664793   9412538336
Dr. Shri. Bhagwan Rai Mirzapur       9415884406
Smt. Chanchal Mishra Allahabad
Mayo Hall, Allahabad
0532 2256890
2266945
           9415053961
Shri. Suresh Bonkar Jhansi 0510 2443041 8953488863 9415610963
Shri. Sunil Kumar Joshi Agra 0562 2227135 7838571964 9453291964
Shri Animesh Saxena Moradabad/Bijnour 0591 2456321   9415175826
Shri. Ajay Kumar Sethi Banda     9410244955 8869068607
Smt. Anil Kumar Aligarh 0571 2741210   9628180666
Shri. Prem Kumar Saharanpur 0132 2611907 9897678519 9899760852
Shri. Laxmi Shankar Singh Bareilly 0581 2532339   9411036129
Shri Sanjay Sharma Basti / Siddhartha Nagar     7905759066 9415321036