Regional sports Officers's phone number list

Name of Officer/DesignationCurrent PostingCode numberOffice numberResident numberMobile number
Shri Raj Prakash Singh Varanasi 0542 2221378   9450223458
Shri Arunendra Kumar Pandey Gorakhpur       9935197197
Shri. Ajay Kumar Sethi Kanpur     9410244955 8869068607
Shri. Vijay Kumar Bareilly 0581 2532339 9415967075 9307329498
Shri. Raj Prakash Singh Ayodhya 05278 245120   9450223458
Smt. Chanchal Mishra Ayodhya 05278 245120 - 9415053961
Shri. Jitendra Yadav Lucknow 0522 2623885   9456807707
Shri. Aley Haider Meerut 0121 2664793   9412538336
Dr. Bhanu Prasad Mirzapur     9304739080 9415157936
Shri. Anil Kumar Tiwari, Sports Officer Prayagraj
Mayo Hall, Prayagraj
0532 2256890
2266945
- 9415169415
Smt. Chanchal Mishra Devipatan Gonda - - - 9415053961
Shri. Suresh Bonkar, Sports Officer Jhansi 0510 2443041 8953488863 9415610963
Shri. Sunil Kumar Joshi, Sports Officer Agra 0562 2227135 7838571964 9453291964
Shri Animesh Saxena, Sports Officer Moradabad/Bijnour 0591 2456321 7985125358 9415175826
Shri. Ajay Kumar Sethi Banda     9410244955 8869068607
Smt. Anil Kumar, Sports Officer Aligarh 0571 2741210   9628180666
Shri. Prem Kumar, Sports Officer Saharanpur 0132 2611907 9897678519 9899760852
Shri Sanjay Sharma Basti / Siddhartha Nagar     7905759066 9838123987