जूडो हाॅल

निर्मित जूडो हाल - कुल संख्या - 01

सहारनपुर जूडो हाल

निर्माणाधीन जूडो हाल - कुल संख्या - 01

अम्बेडकर नगर में जूडो हाल